Úplata za vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2018/2019 je stanovena ve výši 300,-Kč za měsíc. 

Úplatu neplatí předškoláci v posledním ročníku MŠ.

 

Úplata se provádí v hotovosti u p. ředitelky a p. učitelky ve třídě, je splatná do 15. dne daného měsíce.

 

Osvobozen od úplaty je

1.   zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

2.   zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

3.   rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,

4.   fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy (§2, odst. 6 vyhláška 14/2005 Sb.).

Zákonný zástupce, kterého se osvobození týká, podá v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáže tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního příplatku každé čtvrtletí.

O osvobození od úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy (§164, odst.7 zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon).