Řád školní jídelny

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

1) Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č.107/ 2005 Sb., o školním stravování, vyhláškou č.84/ 2005 Sb., o nákladech a jejich úhradě, hygienickými předpisy podle vyhlášky 137/2004 Sb., Školským zákonem č.561/2004Sb.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u ředitelky MŠ.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

 

2) Provoz ŠJ MŠ

Provozní doba školní kuchyně od 6:30 – 14:30 hodin.

Vedoucí ŠJ  - Petra Ryglová

Kuchařka    - Petra Ryglová

 

Výdej přesnídávky            od  8:30 hod.  

Výdej obědů                     od 11:30 hod.

Výdej odpolední svačiny  od 14:00 hod.

 

Možnost přídavku jídla, kdykoliv o to strávník požádá.

Doplňování nápojů do třídy během celého dne.

 

3) Pravidla pro stravování

Dítě mateřské školy má právo denně odebrat stravu (přesnídávka, oběd, svačina) v souladu s vyhláškou č. 107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

  • Dítě musí být ke stravování přihlášeno na předepsaném tiskopise (přihláška ke stravování ).
  • Za stravu se platí předem, vždy 1. týden v měsíci  od 6:30-14:30hod.
  • Na vrácení stravného má strávník nárok za každý stravovací den, na který je strávník odhlášen včas den předem, nejdéle však  do 14:00 hod.
  • Způsoby odhlášení – osobně, telefonem na 776 885 811
  • V případě, že dítě není možno odhlásit v daném termínu,  je možno si oběd :

Ø první den (1. den nemoci – nepřítomnosti) vyzvednout ve školní jídelně vždy od 11:15 do 12:00 hodin za běžnou cenu.

Ø Na další dny nepřítomnosti dítěte je nutné stravné včas odhlásit.

Ø Od 2. dne nemoci – nepřítomnosti (pokud se stravné neodhlásí) RODIČE ZAPLATÍ cenu stravného stanovenou pro cizí strávníky ve výši 54,-Kč

  • Nástup na stravování musí být nahlášen den předem, nejdéle však do 14:00.
  • Pokud nebude stravné nahlášeno a uhrazeno, nemůže být dítě přijato k pobytu v mateřské škole.

4) Výše stravného

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou strávníci zařazeni do kategorie dle data narození, kterého dosáhli ve školním roce.

                                                              

MŠ do 6 let

 

Celodenní

Polodenní

Nápoje

3,-kč

2,-kč

Přesnídávka

7,-kč

7,-kč

Oběd

16,-kč

16,-kč

Odpol.svačina

7,-kč

 

Celkem

33,-kč

25,-kč

 

  

MŠ 7 let*

 

Celodenní

Polodenní

Nápoje

4,-kč

3,-kč

Přesnídávka

8,-kč

8,-kč

Oběd

17,-kč

17,-kč

Odpol.svačina

8,-kč

 

Celkem

37,-kč

28,-kč

                  Dospělí 25,- Kč

 *platí již od září pro děti, které dovrší 7 let během školního roku.

  5) Platba stravného

Stravné se hradí u vedoucí školní jídelny vždy 1. týden v měsíci v její kanceláři od 6,30 do 14,30 hodin, a to i v momentální nepřítomnosti dítěte v MŠ a v hotovosti.

Pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného, může být dítě vyloučeno ze stravování, dle Školského zákona č.561/2004 Sb.

Pokud dítě půjde domů po obědě a zákonný zástupce nahlásí tuto změnu do  8,00 hodin, budou mu odpolední svačiny odhlašovány a následně odpočítávány z úplaty za školní stravování.

V září rodiče zaplatí zálohovou platbu, ostatní měsíce platí zpětně za odebranou stravu.

V červnu dojde k vyrovnání zálohové platby.

UPOZORNĚNÍ: pokud během roku dojde ke zdražení potravin, mateřská škola si vyhrazuje právo na zdražení stravného dle vyhlášky MŠMT ČR     č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

  

6) Jídelní  lístek  

na každý týden je vyvěšen na chodbě v přízemí mateřské školy.

  

7) Dotazy, změny a připomínky   

lze řešit ihned s vedoucí školní jídelny, případně s ředitelkou MŠ.

 

 8) Na chování dětí  

v jídelně dohlížejí učitelky a školnice, starší děti se obsluhují samy, mladším dětem pomáháme. O úklid jídelny pečuje školnice.                  

 

  Účinnost Řádu ŠJ od 1.9.2017                         

 

Petra Ryglová, vedoucí ŠJ

 

Mgr. Monika Králová, ředitelka školy