Výchova a vzdělávání

Pracujeme dle vlastního Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) s názvem "JÁ a TY JSME KAMARÁDI, S PŘÍRODOU SE MÁME RÁDI". ŠVP naší školy je zpracován tak, aby akceptoval přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku, aby umožňoval rozvoj a vzdělávání jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb a aby vytvářel základy klíčových kompetencí, dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání.

Svým působením doplňujeme rodinnou výchovu, zajišťujeme dostatek podmětů k aktivnímu rozvoji a učení dětí, obohacujeme jejich denní program a tím usnadňujeme další vzdělávací cestu.

Čerpáme některé prvky z programů: Zdravá MŠ (přátelské prostředí, zdravý životní styl, zdravý přechod do ZŠ, pobyty venku, plavání, realizace ekologických projektů...) a Začít spolu (tvorba pravidel třídy, nabídka některých center aktivit, splynutí - inkluze dětí se speciálními potřebami, individuální přístup k dítěti). Vytváříme podmínky pro vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním.

Z názvu ŠVP plyne, že naším hlavním cílem je vytvářet u dětí pozitivní vztahy k sobě -"JÁ" (tj. podpora sebeúcty, sebevědomí, sebekritiky, seberozvoje, sebeovládání a sebevyjádření), tak k druhému - "TY" (tj. vedení k ohleduplnosti, respektu, toleranci, vzájemné pomoci, komunikaci) a uvědomění si významu a potřeby druhých a to, že jsme součástí celku - "KAMARÁDI" (tj. podpora přátelství, spolupráce, sounáležitosti, odpovědnosti, respektování pravidel apod.). "S PŘÍRODOU SE MÁME RÁDI" (tj. respekt a úcta ke všemu živému, význam potřeby chránit přírodní bohatství a přirozenou cestou získávat poznatky přímo v přírodním prostředí.